Mølledammen

Mølledammen i Ramneselva, Ramnes i Tønsberg, har lange tradisjoner med rester av damstokk tilbake til 1500-tallet. I 1950 ødela en storflom den søndre damkrona. Ny demning og fisketrapp ble oppført i 1996. Det er 3.60 m i høydeforskjell fra damkrona og ned til kulpen under fossen. Fisketrappa består av sju, dype høler. Sjøørreten og en og annen laks bruker trappa på høsten for å gyte lenger opp i Askjerdalen.

Dammen har vært en stor suksess for livet i vassdraget. Det svake fallet på oversida av demningen har brakt vannspeilet tilbake flere hundre meter oppover i dalen. Bekkeørret og ål trives i vannet, hegrene kommer for å fiske og beveren har slått seg ned her.

i 1979 og i 2024 er det planta 50 edelløvtrær for å skape en bygdepark. Vegetasjonen langs dammen er tynna slik at det er fint å bade og svømme en liten tur. Det er satt ut benker og montert badetrapp. I 2023 ble Mølledammen badeklubb stifta. Mølledammen har blitt en møteplass for hele bygda.