Fra anleggsvei til turvei

I 2018 ble det rapportert fare for leirras i Ramneselva, siden det var kvikkleire i området. NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, sammen med Tønsberg kommune, finansierte flyttinga av 360 m av Ramneselva for å hindre leirras. Mesteparten ev elvevegetasjonen ble kutta ned. Bare en del av den gamle elva ble tilbake. Elvemuslingen blei samla opp, og satt ut igjen oppstrøms, for så og hentes ned igjen etter flytting av elva.

Sammen med grunneier T. Bøhle blei vi enige om at anleggsveien kunne fungere som framtidig turvei, for å lage en bygdepark lang Ramneselva.

Våren 2021 innkalte vi til dugnad av grunneiere, fagfolk fra etater, framtidige Bokemo til planting av til sammen 155 trær, der halvparten var lønn, den siste halvparten bestod av ask, alm, eik, hegg og villapal, alle henta på Stange på andre sida av elva.

Turveien langs Ramneselva er 360 m lang og strekker seg fra turveinettet til Mølledammen og Stange til ungdomslokalet på Elverhøy og til kirkegården til Ramnes (middelalder-)kirke. Mølledammen og turveiene langs vassdraga i Ramnes har gitt bygda ny giv.