Kolbotnveien er hovedgata i Kolbotn sentrum på begge sidene av jernbanen. Nye Kolbotn stasjon skal stå ferdig i 2027 og ferdselslinjene i sentrum vil endre seg. Dette vil kreve endringer også i utformingen av Kolbotnveien, plassering av bussholdeplasser, fortau, beplantning og fotgjengerkryssinger. Nye Kolbotnveien skal best mulig ivareta de ulike trafikantgruppene, med prioritering av en grønn- og fremtidsrettet mobilitet.

Gatebruksplanen skal bidra til prioritering av trafikantgruppene i gatenettet, kartlegging av behov for tiltak og forslag til utforming av disse tiltakene. Gatebruksplanen skal danne grunnlag for detaljreguleringsplanen. I sentrumskjernen rundt stasjonen er det naturlig at kollektivtrafikken, fotgjengerne og syklistene vies spesiell oppmerksomhet. Kolbotn sentrum skal bli et velfungerende knutepunkt og et godt sted å oppholde seg.